PLAY

Las personas que 

caminaron en la oscuridad 

han visto una gran luz;

sobre los que habitaban 

en la tierra de la oscuridad, 

una luz ha brillado.

Dân tộc bước đi

trong đêm tối, đã nhìn

thấy sự sáng chứa chan;

Sự sáng đã bừng lên 

trên những người cư 

ngụ miền thâm u sự chết.

The people who

walked in darkness

have seen a great light;

upon those who dwelt 

in the land of gloom 

a light has shone.

(IS. 9:2)

(IES 9:2)

(IS. 9:2)

During this time of fear and 

uncertainty due to the pandemic, 

may the peace of the newborn Savior's 

birth shine on you and your family. 

 

You and your loved ones will be 

remembered in our Christmas Masses.

Durante este tiempo de miedo e 

incertidumbre debido a la pandemia, 

que la paz del nacimiento del 

Salvador recién nacido brille 

sobre usted y su familia.

 

Usted y sus seres queridos serán 

recordados en nuestras misas de Navidad.

Trong thời gian này khi trận đại

dịch đang gây ra sợ hãi và hoang mang, nguyện xin bình an của Đấng Hài
Nhi Cứu Thế giáng trần chiếu

tỏa trên anh chị em và gia đình.

Chúng tôi sẽ nhớ đến anh chị

em và những người thân trong các

Thánh Lễ Giáng Sinh.