Las personas que 

caminaron en la oscuridad 

han visto una gran luz;

sobre los que habitaban 

en la tierra de la oscuridad, 

una luz ha brillado.

Dân tộc bước đi

trong đêm tối, đã nhìn

thấy sự sáng chứa chan;

Sự sáng đã bừng lên 

trên những người cư 

ngụ miền thâm u sự chết.

The people who

walked in darkness

have seen a great light;

upon those who dwelt 

in the land of gloom 

a light has shone.

(IS. 9:2)

(IES 9:2)

(IS. 9:2)